Match Result

BO5   13-12 11:00 SGT
Huat Zai

2 : 3

ZIGMA
10 : 16

Vertigo

DEMO
9 : 16

Mirage

DEMO
16 : 7

Inferno

DEMO
11 : 16

Nuke

DEMO
1 : 0

Dust II

DEMO